ഓഹരി വിപണിയിലെ വ്യാപാര തരങ്ങൾ - Types of Trading in Stock Market in Malayalam

ഓഹരി വിപണിയിലെ വ്യാപാര തരങ്ങൾ – Types of Trading in Stock Market in Malayalam

സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ വ്യാപാര പ്രക്രിയ വിവിധ തന്ത്രങ്ങളും ശൈലികളും ചേർന്നതാണ്. വ്യാപാരത്തിന് വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളുണ്ട്, ഉദാഹരണത്തിന്:

  • ഇൻട്രാഡേ വ്യാപാരം
  • BT